hide results

  Officer Effects Guide by bigjon310

  Updated: 01/19/06 | Search Guide | Bookmark Guide

  Dynasty Warriors (PSP) Skill/Ability List
  by bigjon310(bigjon0310@yahoo.com)
  Copyright 2005 Jonathan Feldman
  Version 0.80 - 01/19/06
  
         2#MKRB@BBNNE#MMZKKU@##mbXNMMJ77.EM####MM###MmB####MM77##;M#NNNBB@
         RM3.;;77;;77JKMMG##N#mXCXUbEM77.tMMMMMM##MMMMEMMMMMM3CM# MEDZbDDZ
        KME.;;7bm#;;;;U#MKC@@@@RZmKDbMNtGX@@@@@@##RKZR@@@R@E#zz#E7#MMMMMMm
        KRM;.;;bbMG.;.C#BRG2ERDKENEBGb#E@GURbDZGzJXRZUJGXGZXZ@BBRN#ZtD@GXcZ
        GMJ ..cZ## ...EM .bM3 tM, ,ZM;.bUMZ  z2@N; .  Bz  .  ;MM tmM
       C##  .RZM; . t#B ,M3 ;M3 ; .Mb zDM@ , 2mm 2M7 2NE UZM. RM JMME
       CRM;  2KMK  ;@#R ,7 zMM cm bM .RM# XK ;@#C ;MbzDRM; 7mKM, z @MMM#
       GMK  ;B@M  KZ#K  bBM. MG M7 DMM 7M; XRmM,  KMbMR EKbM. ;mMMMM#
      JNM  .B#Mc  tN2MX N@MK JM, U 7MM ;z MMtXMU .NRM DNGKM zMMMMM##
      7bM7  .mB7  zED@M ZNRM .#M  MM JC cM7 MM CbM7 ;#b2MX .#MMMMMM#
      U#m    .z@mZGM; ;mZM7 DME  KM. RMM RM  7. U@#N R@XB# GMM#NKZKB
     cKNRRmBbD@mMMMNDZRNDXbbbRJXbRbDZDRXzb@BDU2bbZ377XN@GDJJDKD2DUJXKMmRU;;7b
     GMB2Z@#NM#bKGKGMNt3BN@KJJKBRKE#MmRE#ERKNmENE#M##mR@RRm#NKZZKm#@mMMMMMMm7
     C#M  ,@MU  2MN  2K@DtzUDbbK2@#N#ENNNEENE#m##mBR@####NB@BN##M#R@@E@MmJ
     ZM7  #M7  2MB ;##NE#BBm#####@XDBNBBEEbXKBNG2R#mENR2DBENBE@DmbZ@@ZKEM#
    UM#  EM; U; cMR ;MM,;;22MG.;..;cKM7.,.;;J#@.;KMZ;  ;bMz.;.,;3XND;  .tB
    7NM; ZM, MB .M@ 7MM  3mM 7R  M2 XJ zM 7M7 K7 M@ 3X ;Mz @C 7N
    GMR cM, #M #K zMM ;Z ;@M7 7MM. @M @MB ,MD .MG .mM7 UM. GM# .## 7MN.;K#
   tmM .U. ZMc ;t 3MM,.Mt 3MN .7.JNMz ;7;bMM. NM XMR ,MD ;7;D@R#; .@###m
   M@M3 .. .bME .. .2#M7 ZM..EM; 3#; ;M# .KR..JMC cMJ 7#M. NM..bN, cME#Mt. ;RM#@
  XZE# .,.;KEM, ;,;GNMC ;7..7MD 7#M7 2M; 3MM;;M#.;M#.;BM2 zMt tMM;;NM;,KM2.;XMM#
  tZM; ..;@RMU ;;;DBMX JMM;.#M.;GMR.7MZ 7NM7.bMc;3M2,7mK;7M#.7RM2;CMD.;BMc;3#MDR
  U@R;7ccZZD@77zcDKZK;zbNZ7cN2;CG@t72E77URR7cBK7tDBZt7;7JbEC7UZBcz2DX777;zKMMN7X
  
  Table of Contents
  
  	I. Introduction
  	II. Controls
  	III.Abilities
  	  A.What are they?
  	  B.Ability List
  	IV. Boosts
  	  A.What are they?
  	  B.Boost List
  	V. Skills
  	  A.What are they?
  	  B.Skill List
  	VI. Thanks
  
  I. Introduction
  
  While roaming the GameFAQs Message Boards, I noticed something: very few 
  people seemed to actually have the manual for Dynasty Warriors. All of these 
  people also seemed to need lots of help with Officer Abilities. So now, I'm 
  making this guide to help explain all these abilities.
  
  II. Controls
  
  X= Jump
  []=Normal Attack
  /\=Charge Attack
  ()=Charge Musou (while Musou Gauge is incomplete)
    Musou Attack (while Musou Gauge is complete)
  
  R= Take out bow
  R + Analog Stick=Aim
  R + []=Normal shot
  R + /\=Charge shot
  R + ()=Charge Musou (while Musou Gauge is incomplete)
      Volley Shot (while Musou Gauge is complete)
  
  L= Guard
  L + /\=Parry
  L + Analog Stick=Strafe
  
  Analog Stick=Move
  
  D-Pad=
    Up and Down=Select Officer
    Left=Confirm Officer
    Right=Activate Skill
  
  III.Abilities
  
  A. What are abilities?
  	
  Abilities are tactical effects that activate while you are on the 
  tactical screen(in between battles).
  
  B. Ability List
  
  Ferryman- No morale drop when crossing rivers
      Users: Lu Xun, Gan Ning, Zhou Tai, Hu Zhi, Zhou Fang, Zhu Huan, 
  Zhu Jun, Zhu Ran, Zhu Zhi, Jiang Qin, Quan Zong, Sun Shao, Ding Feng, Dong Xi,
  Liu Ye, Ling Cao, Ling Tong, Takeda Shingen
  
  Ranger- No morale or life drop when crossing mountains
      Users: Ma Chao, Wang Ping, Yan Yan, Gao Xiang, Gao Ding, Wu Lan, Zhang
  Yi, Chen Shi, Ma Zhong, Lei Tong, Saika Magoichi
  
  Antidote- No damage when crossing swamps
      Users: Ahui Nan, Wu Tugu, Dailai Dongzhu, King Duosi, Dong Tu Ne, King
  Mulu, Meng You, Lu Kai
  
  Sunny Boy/Lady- Reduces chances of rain
      Users: Meng Huo, Yin Shang, Wang Fang, Xiahou Ba, Han Meng, Huangfu 
  Song, Sha Moke, Zhang Xiu, Cheng Yuanzhi, Dong Min, Deng Mao, Fu Shi Ren, Bian
  Xi, Feng Ji, Lu Kuang, Qiong Ying, Oichi
  
  Ordinance- More supplies from captured storehouse
      Users: Zhang Fei, Xiahou Dun, Dian Wei, Xu Zhu, Taishi Ci, 
  Huang Zhong, Xiahou Yuan, Zhang Liao, Xu Huang, Zhang He, Huang Gai, Wei Yan, 
  Cao Ren, Yu Jin, Yue Jin, Gao Gan, Chunyu Qiong, Cheng Yu, Pan Zhang, Maeda 
  Keiji, Kunoichi, Imagawa Yoshimoto
  
  Steward- No supplies used when healing at base/storehouse/etc.
      Users: Liu Bei, Sun Jian, Sun Quan, Dong Zhuo, Yuan Shao, Lu Meng, 
  Jiang Wei, Sun Ce, Guan Xing, Guan Suo, Hu Ban, Xun You, Man Chong, Meng Da, 
  Yang Feng, Nouhime, Mori Ranmaru
  
  Field Medic- Life + 20 at end of a battle
      Users: Diao Chan, Sun Shang Xiang, Zhen Ji, Zhu Rong, Da Qiao, Xiao 
  Qiao, Guo Jia, Zhong Hui, Ma Su, Fa Zheng, Li Ru, Li Shi Shi, Sanada Yukimura,
  Okuni, Date Masamune, Inahime
  
  Iron Man- Life fully restored at end of battle for officer with this skill
      Users: Zhao Yun, Guan Yu, Lu Bu, Zhang Jiao, Hua Xin, Quan Hai, 
  Zhu Ling, Zhang Ji, Ma Dai, Hu San Niang, Akechi Mitsuhide, Ishikawa Goemon, 
  Uesugi Kenshin, Hattori Hanzou, Honda Tadakatsu
  
  Instructor- Faster development of officers
      Users: Zhou Yu, Zhuge Liang, Cao Cao, Sima Yi, Pang Tong, Yue Ying, 
  Wang Lang, Guo Si, Niu Fu, Hu Zhen, Xun Yu, Zhuge Jin, Xu Sheng, Zhang Cheng, 
  Mi Zhu, Mi Fang, Li Jue, Liu Chan, Lu Su, Cai Wen Ji, Oda Nobunaga, Hashiba 
  Hideyoshi
  
  IV. Boosts
  
  A. What are boosts?
  
  Boosts are effects which are always active during battle. There are 
  four types of boosts: attribute, restorative, mount, and weapon.
  
  -Attribute boosts affect your stats.
  
  -Restorative boosts replenish your gauges.
  
  -Mount boosts place you atop an animal at the start of each battle.
  
  -Weapon boosts give your weapon extra effects.
  
  B. Boost List
  
  Attack "-" - Attack - 5 (Attribute)
      Users: None
  
  Attack "+" - Attack + 5 (Attribute)
      Users: Yuan Shu, Xiahou Wei, Xiahou En, Xiahou Shang, Yan Zheng, Zhou 
  Cang, Xin Pi, Xin Ping, Cao Xiu, Cao Pi
  
  Attack "++" - Attack + 10 (Attribute)
      Users: Zhao Yun, Dian Wei, Sun Jian, Zhou Tai, He Yi, Guo Tu, Xiahou 
  Mao, Pei Yuan Shao, Fan Chou
  
  Defense "-" - Defense - 5 (Attribute)
      Users: Yu Jin, Ma Su
  
  Defense "+" - Defense + 5 (Attribute)
      Users: He Jin, Guan Hai, Ma Liang, Li Yan, Liu Feng
  
  Defense "++" - Defense + 10 (Attribute)
      Users: Lu Xun, Jiang Wei, Xu Huang, Niu Jin, Gao Sheng, Wu Tugu, Liao 
  Hua, Ishikawa Goemon
  
  Growth "-" - Development - 5 (Attribute)
      Users: Meng Da
  
  Growth "+" - Development + 5 (Attribute)
      Users: Hua Xin, Hu Zhi, Zhou Fang, Zhu Zhi, Quan Zong, Cao Hong, Dong 
  Xi, Liu Ye
  
  Growth "++" - Development + 10 (Attribute)
      Users: Zhou Yu, Sima Yi, Zhen Ji, Pang Tong, Yue Ying, Zhu Ling, Cai 
  Wen Ji, Hashiba Hideyoshi
  
  Life "-" - Life and Musou - 30 (Attribute)
      Users: Wang Lang, Zhuge Jin, Xu Sheng, Zhang Cheng
  
  Life "+" - Life and Musou + 30 (Attribute)
      Users: Gao Gan, Gao Xiang, Chunyu Qiong, Zhang Yi, Pan Zhang, Mi Fang,
  Meng You, Lu Kai
  
  Life "++" - Life and Musou + 50 (Attribute)
      Users: Taishi Ci, Zhang Liao, Wei Yan, Zhu Rong, Gao Ding, Wu Lan, 
  Chen Shi, Ma Zhong, Lei Tong, Liu Chan
  
  Healing- Life restores automatically (Restorative)
      Users: Guan Ping, Yan Liang, Gao Lan, Shen Pei, Ju Shou, Zhang Liang, 
  Tian Feng, Feng Ji, Lu Kuang, Lu Xiang
  
  Healing "+" - More life restores automatically (Restorative)
      Users: Xu Zhu, Diao Chan, Zhuge Liang, Liu Bei, Dong Zhuo, Yuan Shao, 
  Lu Meng, Zhang He, Da Qiao, Xiao Qiao, Cao Ren, Li Shi Shi, Kunoichi, Saika 
  Magoichi, Imagawa Yoshimoto, Inahime
  
  Fill Musou- Musou restores automatically (Restorative)
      Users: Zhang Fei, Wang Fang, Han Dang, Han Meng, Jian Yong, Gongsun 
  Zan, Xu Rong, Qin Qi, Zhang Bao, Cheng Yuanzhi, Fu Shi Ren, Bian Xi, Sanada 
  Yukimura, Oda Nobunaga, Date Masamune, Nouhime
  
  Horse- Ride a normal horse (Mount)
      Users: Yin Shang, Jia Xu, Guo Si, Hua Xiong, Niu Fu, Huangfu Song, Hu 
  Zhen, Zhang Ji, Zhang Xiu, Dong Min, Ma Zun, Li Jue, Li Ru, Liang Xu, 
  
  Red Hare- Ride the Red Hare (Faster horse) (Mount)
      Users: Gao Shun
  
  Hex Mark- Ride the Hex Mark (Lucky horse) (Mount)
      Users: Mi Zhu
  
  Shadow- Ride Shadow (Horse you can't get knocked off of) (Mount)
      Users: Jia Kui
  
  Storm Claw- Ride the Storm Claw (Stronger mounted attack) (Mount)
      Users: Yue Jin
  
  Elephant- Ride an Elephant (Slow but powerful) (Mount)
      Users: Ahui Nan, Dailai Dongzhu, Dong Tu Ne, King Mulu
  
  Enlarge- Weapon reach increases by 150% (Weapon)
      Users: Guan Yu, Xiahou Dun, Lu Bu, Gan Ning, Sun Ce, Meng Huo, Wen 
  Chou, Pang De, Maeda Keiji, Honda Tadakatsu
  
  Fire atk- Charge attacks have flames (Weapon)
      Users: Zhou Yu, Lu Xun, Xu Shu, Hashiba Hideyoshi
  
  Fire atk "+" - Charge attacks have more powerful flames (Weapon)
      Users: Zhang Jiao, Okuni, Takeda Shingen
  
  Elec atk- Charge attacks have electric bolts (Weapon)
      Users: Xun Yu
  
  Elec atk "+" - Charge attacks have more powerful electric bolts (Weapon)
      Users: Ma Chao, Akechi Mitsuhide, Oichi
  
  Vorpal atk- Charge attacks slash (Weapon)
      Users: Deng Ai
  
  Vorpal atk "+" - Charge attacks slash more powerfully (Weapon)
      Users: Cao Cao, Sun Quan, Hu San Niang
  
  Ice atk- Charge attacks have freezing ability (Weapon)
      Users: Xun You
  
  Ice atk "+" - Charge attacks have more powerful freezing ability (Weapon)
      Users: Qiong Ying, Uesugi Kenshin, Mori Ranmaru
  
  Blast atk- Charge attacks launch enemies (Weapon)
      Users: Cheng Pu
  
  Blast atk "+" - Charge attacks launch enemies more powerfully (Weapon)
      Users: Sun Shang Xiang, Huang Gai, Hattori Hanzou
  
  Poison atk- Charge attacks have poison (Weapon)
      Users: Zhang Bao
  
  Poison atk "+" - Charge attacks have more powerful poison (Weapon)
      Users: Huang Zhong, Xiahou Yuan
  
  V. Skills
  
  A. What are skills?
  
  Skills are effects that are manually activated during battle. Once 
  activated, a skill cannot be used again for a set period of time.
  
  B. Skill List
  
  Recovery- All ally officers + 20 life
      Users: Guo Tu, Xiahou Shang, Zhu Ling, Xun Yu, Ju Shou, Li Ru
  
  Recovery "+" - All ally officers + 50 life
      Users: Jian Yong, Zhu Jun, Zhong Hui, Qin Qi, Zhang Bao, Zhang Liang, 
  Cheng Pu, Ma Liang, Feng Ji, Fa Zheng, Meng Da, Liu Ye, 
  
  Recovery "++" - All ally officers + 100 life
      Users: Diao Chan, Zhuge Liang, Cao Cao, Sun Shang Xiang, Liu Bei, Sun 
  Quan, Lu Meng, Jiang Wei, Da Qiao, Xiao Qiao, Guo Jia, Zhuge Jin, Lu Su, Li 
  Shi Shi, Okuni, Imagawa Yoshimoto
  
  Strike- All ally officers attack up for 20 sec
      Users: Xin Ping, Deng Ai, Meng You, Lu Kai
  
  Strike "+" - All ally officers attack up for 30 sec
      Users: Hu Zhi, Tien Feng, Li Yan
  
  Strike "++" - All ally officers attack up for 30 sec, Musou gauge filled
      Users: Xu Zhu, Dong Zhuo, Cao Ren, Hu Zhen, Ma Zun, Maeda Keiji
  
  Shield- All ally officers defense up for 20 sec
      Users: Guan Suo, Zhang Yi, Ma Dai
  
  Shield "+" - All ally officers defense up for 30 sec
      Users: Wu Tugu
  
  Shield "++" - All ally officers defense up for 30 sec, Musou gauge filled
      Users: None
  
  Speed- Speed increases for 30 sec
      Users: Ahui Nan, Yuan Shu, Jian Kui, He Yi, Han Meng, Yan Zheng, 
  Gao Sheng, Gao Ding, Shen Pei, Chen Shi, Mi Fang, Fu Shi Ren, Lei Tong,
  Lu Kuang
  
  Speed "+" - Speed increases for 60 sec
      Users: Wang Fang, Gao Gan, Chunyu Qiong, Pei Yuan Shao, Ma Zhong, 
  Bian Xi
  
  Speed "++" - Speed increases for 90 sec
      Users: Dong Xi, Pan Zhang, Liao Hua
  
  Slow- Slows down enemy for 20 sec
      Users: Yan Liang, Gao Shun, Gongsun Zan, Zhu Ran, Zhang Bao, Liu Feng
  
  Slow "+" - Slows down enemy for 30 sec
      Users: Xiahou Dun, Sun Jian, Xiahou Yuan, Zhang He, Sun Ce, Hua Xiong,
  Yan Yan, Zhu Huan, Wen Chou, Li Dian, Ling Tong
  
  Musou Max- Musou gauge filled (long interval between uses)
      Users: Yin Shang, Gao Xiang, Quan Zong, King Duosi, Liang Xu
  
  Musou Max "+" - Musou gauge filled (short interval between uses)
      Users: Xiahou Wei, Xu Rong, Xin Pi, Zhang Xiu, 
  
  Rally- Restore your army's Fighting Spirit (small effect)
      Users: Xiahou En, He Jin, Hu Ban, Cao Xiu, Lu Xiang
  
  Rally "+" - Restore your army's Fighting Spirit (medium effect)
      Users: Yu Jin, Guan Xing, Han Dang, Zhou Fang, Zhu Zhi, Ding Feng
  
  Rally"++" - Restore your army's Fighting Spirit (large effect)
      Users: Wang Ping, Huangfu Song, Sun Shao, Zhang Cheng, Pang De
  
  Roar- Reduces enemy's Fighting Spirit (small effect)
      Users: Yuan Shang, Xiahou Ba, Sha Moke, Jiang Qin, Xu Sheng, Cao Hong,
  Ling Cao
  
  Roar "+" - Reduces enemy's Fighting Spirit (large effect)
      Users: Zhang Fei, Taishi Ci, Ma Chao, Zhang Liao, Zhu Rong, 
  Oda Nobunaga, Saika Magoichi, Honda Tadakatsu
  
  Ice crystal- Freeze enemies in range of attacking officer (narrow area)
      Users: Cheng Yu, Man Chong
  
  Ice crystal "+" - Freeze enemies in range of attacking officer (wide area)
      Users: Xun You, Qiong Ying
  
  Firearrow- All ally units can use flame arrows for 30 sec (cancelled by rain)
      Users: Hua Xin
  
  Firearrow "+" - All allies can use flame arrows for 60 sec (cancelled by rain)
      Users: Yuan Shao, Huang Zhong, Huang Gai, Wang Lang, Xu Shu, Inahime
  
  Fire attack- Allies and enemies cause damage at same pace (cancelled by rain)
      Users: Zhou Yu, Lu Xun, Hashiba Hideyoshi
  
  Rain dance- Causes rain (stops fire attacks)
      Users: Mi Zhu, King Mulu
  
  Dispel- Negates all enemy Battle Skills (long interval between uses)
      Users: Yang Feng
  
  Dispel "+" - Negates all enemy Battle Skills (medium interval between uses)
      Users: Ma Su
  
  Dispel "++" - Negates all enemy Battle Skills (short interval between uses)
      Users: Cao Pi
  
  Sacrifice- Gives officer's life to restore your own (up to 20)
      Users: Gu Li, Deng Mao, Liu Pi
  
  Sacrifice "+" - Gives officer's life to restore your own (up to 250)
      Users: Dian Wei, Xu Huang, Cao Ang, Kunoichi, Mori Ranmaru
  
  Berserk- Fighting efficiency increases for 60 sec
      Users: Guo Si, Guan Hai, Niu Fu, Gao Lan, Wu Lan, Dailai Dongzhu, 
  Cheng Yuanzhi, Dong Tu Ne, Dong Min, Fan Chou, Li Jue
  
  Berserk "+" - Fighting efficiency increases for 120 sec
      Users: Yue Jin, Guan Ping, Niu Jin, Zhou Cang, Zhang Ji
  
  Fire spell- All your attacks are flaming for 15 sec
      Users: Lu Bu, Zhang Jiao, Meng Huo, Cai Wen Ji, Sanada Yukimura,
  Takeda Shingen
  
  Elec spell- All your attacks are electrified for 15 sec
      Users: Guan Yu, Gan Ning, Akechi Mitsuhide, Ishikawa Goemon, Oichi
  
  Vorpal spell- All your attacks slash for 15 sec
      Users: Wei Yan, Zhou Tai, Hu San Niang
  
  Ice spell- All your attacks are freezing for 15 sec
      Users: Zhen Ji, Pang Tong, Yue Ying, Uesugi Kenshin, Date Masamune
  
  Blast spell- All your attacks launch for 15 sec
      Users: Zhou Yun, Nouhime, Hattori Hanzou
  
  Poison spell- All your attacks are venomous for 15 sec
      Users: Sima Yi, Jia Xu
  
  VI. Thanks
  
  Koei- For making the game
  Hardtalk_13- For asking me to write this guide

  View in: