Game Box Shots

Fired Up (EU)
EU 09/01/05
Fired Up (EU)
EU 11/20/07
Fired Up (AU)
AU 11/20/07
Fired Up (Platinum) (EU)
EU 05/06/09

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.