Users who own this game also own:

Sonic 3D Blast
Sonic 3D Blast
Sonic R
Sonic R
Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Dragon Warrior
Dragon Warrior
Einhander
Einhander

Users who love this game also love:

Deception III: Dark Delusion
Deception III: Dark Delusion
Eternal Poison
Eternal Poison
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht
Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne