Game Box Shots

Kishin Douji Zenki: Denei Raibu (JP)
JP 11/24/95

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.