Passwords

 • Level Passwords

  PasswordEffect
  GBCDQFLevel 1
  QBCNVNLevel 10
  PYQNCHLevel 11
  ZZVNNWLevel 12
  CQZFDGLevel 13
  MNMLKVLevel 14
  GSFDGJLevel 15
  RRPYYRLevel 16
  PLMKYVLevel 17
  GVFTYCLevel 18
  WQFZSWLevel 19
  XXGFWVLevel 2
  GTVBHYLevel 20
  LYPZMXLevel 21
  KSJDHFLevel 22
  VQNRYTLevel 23
  PYQWMNLevel 24
  YVQRNHLevel 25
  GGKKNQLevel 26
  VNHSQFLevel 27
  KKVJJDLevel 28
  NJSJSMLevel 29
  QWQRFDLevel 3
  LQVRHWLevel 30
  SQVYWQLevel 31
  GLLMZGLevel 32
  GDNRJHLevel 33
  NHFDGGLevel 34
  SRWYYTLevel 35
  KGJHWTLevel 36
  PVVRMNLevel 37
  QRNNFGLevel 38
  HWSPPWLevel 39
  GSDQQQLevel 4
  MYQYPQLevel 40
  DXDFKJLevel 41
  NQRFVNLevel 42
  GKLSDVLevel 43
  YQRGMQLevel 44
  QKRMVKLevel 45
  QQQKKFLevel 46
  YNQPPWLevel 47
  MMZNNXLevel 48
  JKKSHHLevel 49
  GLPLSDLevel 5
  YQQQDNLevel 50
  KLWYPYLevel 51
  WPWVWVLevel 52
  PQWMDVLevel 53
  LYGPSXLevel 54
  NFVSNVLevel 55
  LSKDFKLevel 56
  VNVNJSLevel 57
  QQRTVNLevel 58
  DFNDFHLevel 59
  CCBDQGLevel 6
  LHQRTNLevel 60
  NXSLSSLevel 61
  VXCVPYLevel 62
  JKHZSCLevel 63
  XCNBSDLevel 64
  QWFNHWLevel 65
  JDFSWQLevel 66
  QWNVYZLevel 67
  WQFLQNLevel 68
  WQRZXCLevel 69
  GFHQQNLevel 7
  ZXCMNBLevel 70
  QWDNVBLevel 71
  SDSDFRLevel 72
  JDFBDJLevel 73
  PYYQNNLevel 74
  LDJJHFLevel 75
  QYNYPZLevel 76
  CCVNKZLevel 77
  YYTRTRLevel 78
  CBCYCBLevel 79
  NNMTQYLevel 8
  JDPJNKLevel 80
  MNNLYRLevel 9

  Contributed By: THayes.Know Something We Don't?

You can submit new cheats for this game and help our users gain an edge.

Have We Been Fooled?

You can submit a problem report for any non-working or fake code in the lists above.