Users who own this game also own:

Super Smash Bros. Melee
Super Smash Bros. Melee
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Destroy All Humans!
Destroy All Humans!
The Last of Us
The Last of Us
EarthBound
EarthBound

Users who love this game also love:

Conception II: Children of the Seven Stars
Conception II: Children of the Seven Stars
Hamster Monogatari 3 GBA
Hamster Monogatari 3 GBA
Power Pro Kun Pocket 3
Power Pro Kun Pocket 3
Momotarou Dentetsu: 20-Shuunen
Momotarou Dentetsu: 20-Shuunen
Ichido wa Yonde de Okitai Nihon Bungaku 100-Sen
Ichido wa Yonde de Okitai Nihon Bungaku 100-Sen