hide results

  Stage Event Guide by Muni Shinobu

  Version: 1.50 | Updated: 10/17/01 | Search Guide | Bookmark Guide

  Stage Event Guide
  Version 1.50 (10.17.01)
  Written by Muni Shinobu (muni_shinobu@yahoo.com)
  
  
  
  STAGE EVENTS
  
  Stages are listed in chronological order.
   - trigger, requirement
   -> effect
   -x prevent
  
  
  
  Koukin no Ran (Huang Jing zhi Luan)
  Chouhou (Zhang Bao) starts dropping rocks
   - set time pass
  Chouryou (Zhang Liang) freezes rivers
   - set time pass
  Choukaku (Zhang Jiao) move in castle
   - defeat Choukaku outside castle
  Choukaku move to North shore
   - defeat Choukaku inside castle
  
  Koroukan no Tatakai (Hu Lao Guan zhi Zhan)
  Enjyutsu (Yuan Shu) troop won't move
   - set time pass
   -> Sonken Sr (Sun Jian) gets mad
  Ryofu (Lu Bu) appearance
   - set time pass
  Three Brothers battle Ryofu
   - requirement unknown
  Backup troops arrive
   - set time pass
   -> backup troops appear around allied troop base
  Ambush archers appear
   - enter narrow round path before Korou Gate
  Chouryou (Zhang Liao) faces Ryofu
   - play musou mode with Chouryou
  Ryofu defect
   - Chousen (DIao Chan) defeated before Ryofu
   - when playing Toutaku (Dong Zhuo) side only
  
  Ryuuhyou Kishyuusen (Liu Biao Qi Xi Zhan)
  Sonken Sr (Sun Jian) ambushed with rocks
   - Sonken enter far into enemy territory
  
  Enjyou no Tatakai (Wan Chen zhi Zhan)
  
  Gogun Kouryakusen (Wu Jun Gong Lue Zhan)
  Shyuuyu (Zhou Yu) gives Sonsaku (Sun Ce) advice
   - time passes
   -> Shyuuyu and Sonsaku divide troops
  Sonsaku convinces Taishiji (Tai Shi Ci)
   - Ryuuyou (Liu Yiu) defeated before Taishiji
   -> Taishiji unlocked as a playable character
  
  Kanto no Tatakai (Guan Du zhi Zhan)
  Castle wall destruction begins
   - set time pass
  Castle wall destroyed
   - set time pass
   -> Sousou's castle North wall broken through
  Troop supplies discovered
   - when Enshyou (Yuan Shao)'s troop supply is found
  Usou (Wu Chao) burning
   - Jyun-U-Kei (Chuen Yu Qiong) defeated
   -> Enshyou's troops supplies burnt
  Forget strategies!
   - Sousou army achieves upper hand
   -> Enshyou personally starts to attack
  
  Kan-U Senrikou (Guan Yu Qian Li Xing)
  
  Chouhan no Tatakai (Chang Ban zhi Zhan)
  Sousou appears
   - set time pass
   -> Sousou appears at the Northeast of map
  Chouhi (Zhang Fei) is here!
   - Chouhi crosses Chouhan Bridge
   -> Sousou army morale drops
  Retreat ships arrive
   - set time pass
   -> Ryuubi gives order for all troops to start retreat toward Southwest
  
  Sekiheki no Tatakai (Chi Bi zhi Zhan)
  Shokatsuryou (Zhuge Liang) brings wind
   - set time pass
   -> Kougai (Huang Gai) starts to act
  Wind is here...
   - when playing as Shyoku side only
   -> your character is amazed
  Kougai fooled Sousou
   - Kougai reaches Kakouton (Xiahou Dun)'s initial position
   -> fire trick succeeded, Sousou army morale drops
   -x defeat Kougai after his team appears at Kakouton's initial position
  Shyoku troops, don't let the glory be taken by others!
   - set time pass after fire trick succeeded
   - Shyoku troops appear from Northwest of map
  Sousou backup troops arrive
   - set time pass
   -> backup troops appear around Sousou's location
  
  Doukan no Tatakai (Tong Guan zhi Zhan)
  Kansui (Han Suei) give up on Bachou (Ma Chao)
   - both Bachou's secondary generals defeated
   -> Kansui goes off to battle Sousou alone
  
  Seito Sei-Atsu Sen (Chen Du Zhi Ya Zhan)
  The view is unclear
   - at the beginning of battle
   -> screen top right map disappears while still in the forest
  This is Rakuhouha (Luo Fong Puo) Drop Phoenix Valley...
   - Houtou (Pang Tong) arrives at the Rakuhouha
   -> very soon Ryuushyou (Liu Zhang)'s ambush troops will appear
  I die here...
   - set time pass after Houtou enters Rakuhouha
   -x defeat Ryuushyou before it happens
   -> if alive, Houtou will become a playable characer
  I surrender...
   - all enemy generals defeated except for Ryuushyou
   -> Ryuushyou surrenders
  
  Gappi no Tatakai (He Fei zhi Zhan)
  Death of Taishiji
   - when playing as Gi side
   - general enters the center area (?)
   - has nothing to do with defeating Taishiji
  Death of Taishiji
   - when playing as Go side
   - set time pass
   -> ambush archers led by Chouryou (Zhang Liao) shoots Taishiji
  Ato wa yoroshiku... - The rest is out of my hands...
   - when Taishiji is killed, certain generals are already defeated (?)
  Sonken jump
   - when playing as Go side only
   - Sonken retreated near the Southeast bridge
   - go near Sonken
  Chouryou attack
   - set time pass after Sonken jump event
   -> Chouryou appears right in front of Sonken's command base
  Kan-nei (Gan Ning) attack
   - set time pass (?)
   -> Kan-nei's ambush troops appear in front of Sousou's command base
   -> Sonken Jr troops all enter attack mode
  Gi backup troops arrive
   - set time pass
   -> backup troops appear around Sousou's command base
  
  Hanjyou no Tatakai (Fan Chen zhi Zhan)
  Water attack
   - set time pass
   -> "retreat to higher grounds" message appears
   -> lower portion of Hanjyou flooded with water
  Kan-U (Guan Yu) meets Jyokou (Xu Huang)
   - when Kan-U meets Jyokou
  Go betrays Shyoku
   - set time pass
   -> Go troops arrive to aid Gi
   -> let by Ryomou (Lu Meng), Kan-nei, and Rikuson (Lu Xun)
  
  Teigunzan no Tatakai (Ding Jun Shan zhi Zhan)
  Enemies beware!
   - set time pass
   -> Kouchyuu (Huang Zhong) shoots an arrow toward the enemy
  Ato wa makaseta... - The rest is out of my hands...
   - defeat Kakou-En (Xiahou Yuan)
   -> Kakou-En becomes a playable character
  Down the hill
   - your character meets Kouchyuu while riding a horse
   -> Kouchyuu rides down the hill heroically
  
  Yi-Ryou no Tatakai (Yi Ling zhi Zhan)
  Is Master Shokatsuryou not here...
   - set time pass
   -> Rikuson looks at the base settlements
   -> Rikuson orders the fire attack
   -> Shyuzen (Chu Ran) team appears in valley East of Sonshyoukou
  Shyoku base burning
   - set time pass
   -> Shyoku army morale drops sharply
   -x defeat Shyuzen quickly
  Shokatsuryou arrives
   - set time pass
   -> Shokatsuryou appears in Ryuubi's command base
  Sekihei Hachijin (Stone Maze)
   - when playing as Go side only
   - enter Sekihei Hachijin
   - exit Sekihei Hachijin
  
  Nanban-Yi Heiteisen (Nan Man Yi Ping Ding Zhan)
  What is that!?
   - your character encounter an elephant troop
   - set time pass
   -> elepant troops appear and start attacking
  Arrows don't work!?
   - your character encounter vine armored troops
   - set time pass
   -> arrows can't damage Nanban soldiers wearing vine armors
  Nanban troop surprise attack
   - set time pass
   -> Nanban troops appear from the Northwest of map
  Shyukuyuu (Zhu Rong) angered
   - Moukaku (Meng Huo) defeated 5 times
   -> Shyukuyuu troop morale rises
  Defeated 7 times...
   - fight and defeat Moukaku 7 times
   -> Moukaku becomes a playable character
  Wife...
   - go near Shyukuyuu's troop
   -> Moukaku will appear at his 7th appearance location, in his castle
   -> you won't need to fight Moukaku 7 times
  
  Gaitei no Tatakai (Jie Ting zhi Zhan)
  General Chou-Un (Zhao Yun) arrives
   - set time pass
   -> Chou-Un will appear near the command base
  Chyoukou troop
   - at the hill, meet with Chyoukou's troop
  
  Sekitei Bouryakusen (Shi Ting Mou Lue Zhan)
  Traitor
   - set time pass
   -> Shyuuhou (Zhow Fang) defect back to Go side
  Shinki (Zhen Ji) meets Sonshyoukou (Sun Shang Xiang)
   - Shinki meets Sonshyoukou
  
  Gappi Shinjyou Bou-Yi Sen (He Fei Xing Chen Fang Wei Zhan)
  Go backup troops arrive
   - set time pass
   -> Go backup troops appear on either sides of the new castle
  Gi backup troops arrive
   - set time pass
   -> Gi backup troops appear
  Out of nowhere, archer troops
   - enter the stone bridge at the center of map
  Arrow Room, Wind Room
   - enter the castle from the Northeast, you'll have to pass these trap
  rooms
  
  Gojyougen no Tatakai (Wu Zhang Yuan zhi Zhan)
  Gi backup troops arrive (twice)
   - set time pass
  Wooden Cows
   - reach certain points on the map
   -> inside the cows are gift items from Shokatsuryou
  Rock toss begins (twice)
   - set time pass
   -> Gi will start tossing rocks at Shyoku command base
  Shiba-Yi (Sima Yi), aggravated
   - reach Gi command base
   -> Shiba-Yi will be teased and aggravated, and lose his cool
   -> Shiba-Yi troops start attacking
  Found you...
   - enter Shyoku command base fort from the right
   -> an ambush team will appear in front of the fort entrance
  Falling stars...
   - when playing as Gi side
   - 2 major generals defeated
  Falling stars...
   - when playing as Shyoku side
   - 2 of the Five Tiger Generals are defeated
  
  
  
  MUSOU MODE ONLY
  
  Shyuuraku Kyuushyutsusen (Ji Ruo Jiu Chu Zhan)
  
  Kaizoku Gekitaisen (Hai Dzei Ji Tuei Zhan)
  
  Sanzoku Toubatsusen (Shan Dzei Tao Fa Zhan)
  Where's the entrance...
   - meet a dead end after passing the gate of the first layer
  Leader shows his face
   - reach the inner most layer
   - design of the leader changes slightly when using different
  characters
  
  --------------------------------------------
  
  For stage names in kanji:
  http://www.geocities.com/muni_shinobu/faq/ssgms2_stage.html
  
  
  
  This Document Copyright 2001 Muni Shinobu
  

  View in: