Game Box Shots

Jigsaw Guru (US)
US 01/23/11
Jigsaw Guru (EU)
EU 01/23/11
Jigsaw Guru (JP)
JP 01/23/11

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots to share them with our users.